ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง

โรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) มีควา อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาครู ตามโครงการโรงเรียนวิถีใหม่ วิถีคุณภาพเพื่อพัฒนาครูให้ออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวัดดอนทราย(สุวรรณร อ่านเพิ่มเติม