คณะกรรมการสถานศึกษา

  1. นายสุน  เหรียญจื้อ                               ประธาน

2. นายทองม้วน  เงินโสภา                         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. นายบุญพา  ปานณรงค์                          ผู้แทนผู้ปกครอง

4. ผู้ใหญ่ปรารถนา  พวงนวม                      ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. พระดิเรก  เตชวฺณโณ                              ผู้แทนองค์กรศาสนา

6. นายทม  บุญเรือง                                   ผู้แทนศิษย์เก่า

7. นางสาวอุบล  เงินโสภา                           ผู้แทนองค์กรชุมชน

8. นางสาวเรณู  สวัสดี                                 ผู้แทนครู

9. นางสุรีรัตน์ วารีนิล                     กรรมการและเลขานุการ