การทดสอบออนไลน์

  1. การสอบอ่านออก เขียนได้ ภาคเรียนที่ 2/2565

2. การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 (LAS)