ทำเนียบผู้บริหาร

โทรศัพท์ : 032-305122 , 093-5307865
E-mail : wdonsai@hotmail.com
E-mail : admin@wdss.ac.th.com

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปี พ.ศ.ระดับการศึกษา
2538วุฒิปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต(กศ.บ) วิชาเอก ประถมศึกษา วิชาโท แนะแนว จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2548วุฒิปริญญาโท การศึกษาบัณฑิต(กศ.ม) วิชาเอกการบริหารการศึกษา จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การรับราชการ

ปี พ.ศ.สถานที่ปฏิบัติงาน
2538อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า สปอ.สวนผึ้ง สปจ.ราชบุรี
2544ครูใหญ่โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น (ยงค์ประชาเรืองวิทยานุกูล) สปอ.ดำเนินสะดวก สปจ.ราชบุรี
2546ครูใหญ่โรงเรียนวัดสีดาราม (ยงค์ประชาเรืองวิทยานุกูล) สปอ.ดำเนินสะดวก สปจ.ราชบุรี
2546ครูใหญ่โรงเรียนวัดสีดาราม (เทพเชยประชานุกูล)สปอ.ดำเนินสะดวก
2547ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสีดาราม (เทพเชยประชานุกูล) สพท.ราชบุรี เขต 2
2553ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสีดาราม (เทพเชยประชานุกูล) สพป.ราชบุรี เขต 2
2562ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง (ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง)
2564ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์)

รางวัลที่ได้รับ

ปี พ.ศ.ชื่อรางวัลที่ได้รับ
2546รางวัลหนึ่งแสนครูดี
2561รางวัลหมื่นครุชน คนคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการที่ 4
2564รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10
2564เป็นผู้วิจัยและพัฒนาที่เข้าร่วมการส่งนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา ระดับประเทศ ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม