ประวัติโรงเรียน

       โรงเรียนวัดดอนทราย(สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นลำดับที่  53  ของอำเภอโพธาราม  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สร้างเมื่อปีพุทธศักราช  2518  โดยพระอธิการเหรียญรังสี  เจ้าอาวาสวัดดอนทราย  บนพื้นที่ 5 ไร่ 2 งาน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 355 คน

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนทราย
ปี พ.ศ. 2518 ถึง กันยายน 2543 นายอนันต์ ลิ้มเทียมรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดดอนทราย(สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์)
ปี พ.ศ. 2543 ถึง กันยายน 2564 นายสุระพล  เอี่ยมธนานุรักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดดอนทราย(สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์)
ปี พ.ศ. 2564 ถึง ปัจจุบัน นางสุรีรัตน์ วารีนิล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดดอนทราย(สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์)

การจัดสรรงบประมาณ
ได้รับงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จำนวน 350,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน  1 หลัง และประชาชนร่วมบริจาค เงินสมทบอีก 24,000 บาท รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 590,000 บาท เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนายอนันต์ ลิ้มเทียมรัตน์  เป็นครูใหญ่คนแรก
      ปี พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณ สร้างโรงฝึกงานแบบสามัญ  312  จำนวน  150,000  บาท
      ปี พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณ สร้างส้วมแบบ 401 ของกระทรวงศึกษาธิการ 1 หลัง 4 ที่นั่ง  จำนวนเงิน 28,000  บาท
      ปี พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณ สร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ. 33 จำนวน 1 ชุด งบประมาณ  35,000 บาท
      ปี พ.ศ. 2533 ได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.202/26 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 250,000  บาท
      ปี พ.ศ. 2546 คณะกรรมการสถานศึกษาและประชาชน  ได้บริจาคทรัพย์สร้างอาคารเรียนประชาร่วมใจ(แม่ตะเคียนอุปถัมภ์) และได้วัสดุจากอาคารเรียนโรงเรียนวัดเขาช่องพรานมาสมทบค่าก่อสร้างทั้งหมด 1,300,000 บาท และสร้างโรงอาหาร แบบเขียนเองโดยใช้วัสดุจากการขอจำหน่ายโรงฝึกงานแบบสามัญ  312  ใช้งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 200,000  บาท