รเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและโรงเรียนสุจริต

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 (เวลา 08.00 – 12.00) น อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙

ตามประกาศ โรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถั อ่านเพิ่มเติม