การพัฒนาครู ตามโครงการโรงเรียนวิถีใหม่ วิถีคุณภาพเพื่อพัฒนาครูให้ออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนวัดดอนทราย(สุวรรณร อ่านเพิ่มเติม