รเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและโรงเรียนสุจริต

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 (เวลา 08.00 – 12.00) น อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙

ตามประกาศ โรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถั อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง

โรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) มีควา อ่านเพิ่มเติม