ประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองประเมิน

ทางโรงเรียนของเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทุก อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙

ตามประกาศ โรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถั อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง

โรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎร์อุปถัมภ์) มีควา อ่านเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลดอนทรายเข้าสำรวจข้อมูลศูนย์การศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดดอนทราย

เทศบาลตำบลดอนทรายเข้าสำรวจข้อมูลพร้อมเก็บภาพบริเวณ อ่านเพิ่มเติม