ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือ เหตุต่างๆ

503 views
0
  1. รับแจ้งเหตุและเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียน หรือตู้เสมารักษ์โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  และดำเนินการคัดกรอง ส่งต่อข่าวสาร
  2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน ในการป้องกันแก้ไขปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา
  3. ปฏิบัติงานส่งเสริมและคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ เครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
  4. ประสาน ติดตาม จัดทำกรณีศึกษาและบริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษา
  5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของเครือข่ายศูนย์เสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ
  6. จัดกิจกรรมจิตรสังคมบำบัด
  7. ประสาน ตรวจสอบ ดูแลช่วยเหลือ นักเรียนและนักศึกษา สถานศึกษา ที่ประสบเหตุภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
admin Changed status to publish 13 มีนาคม 2023
Add a Comment
Write your answer.